حداقل
جستجو
حداقل
گروه های خبری
عمومی (22)
اخبار ملی (318)
حوزه ریاست (125)
حوزه نمایندگی ولی فقیه (117)
معاونت ها (4)
..معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی (29)
....مدیریت برنامه و بودجه (0)
....اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه (4)
....مدیریت امور سرمایه گذاری (4)
....مدیریت تنظیم بازار محصولات ونهاده های کشاورزی (20)
....مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها (0)
..توسعه مدیریت و منابع انسانی (7)
....مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی (26)
....مدیریت امور مالی (1)
....اداره امور حقوقی (3)
....دبیرخانه (0)
....اداره امور پیمان و قراردادها (3)
....اداره امور ایثارگران (16)
....گروه نوسازی و تحول اداری (4)
..معاونت بهبود تولیدات دامی (67)
....مدیریت امور دام (12)
....مدیریت امور طیور (20)
....مدیریت امور شیلات و امور آبزیان (35)
..معاونت بهبود تولیدات گیاهی (28)
....مدیریت زراعت (141)
....مدیریت باغبانی (58)
....مدیریت حفظ نباتات (24)
....اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی (7)
مدیریت ها (0)
..اداره روابط عمومی (157)
..مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی (31)
..مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (23)
..مدیریت صنایع کشاورزی (16)
..مدیریت آب و خاک (38)
..مدیریت امور اراضی (14)
..مدیریت هسته گزینش (6)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان (41)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایلام (48)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایوان (39)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بدره (60)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چرداول (100)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر (177)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهلران (109)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیروان (136)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی (57)
..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهران (108)
مرکز تحقیقات وآموزش (38)
اداره کل منابع طبیعی استان (10)
اداره کل دامپزشکی استان (6)
مدیریت امور عشایر استان (5)
تعاون روستایی استان (7)
اداره کل امور پشتیبانی دام استان (2)
شرکت خدمات حمایتی وکشاورزی استان (9)
شرکت غله وامور بازرگانی استان (6)
حوزه بانوان سازمان (16)
محیط زیست وسلامت غذا (3)
حداقل
RSS

حداقل
اخبار و رویدادها

مطالب فعلی

بر اساس گروه

Category RSS Link  عمومی (22)
Category RSS Link  اخبار ملی (318)
Category RSS Link  حوزه ریاست (125)
Category RSS Link  حوزه نمایندگی ولی فقیه (117)
Category RSS Link  معاونت ها (4)
Category RSS Link  ..معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی (29)
Category RSS Link  ....مدیریت برنامه و بودجه (0)
Category RSS Link  ....اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه (4)
Category RSS Link  ....مدیریت امور سرمایه گذاری (4)
Category RSS Link  ....مدیریت تنظیم بازار محصولات ونهاده های کشاورزی (20)
Category RSS Link  ....مدیریت صدور پروانه ها و مجوزها (0)
Category RSS Link  ..توسعه مدیریت و منابع انسانی (7)
Category RSS Link  ....مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی (26)
Category RSS Link  ....مدیریت امور مالی (1)
Category RSS Link  ....اداره امور حقوقی (3)
Category RSS Link  ....دبیرخانه (0)
Category RSS Link  ....اداره امور پیمان و قراردادها (3)
Category RSS Link  ....اداره امور ایثارگران (16)
Category RSS Link  ....گروه نوسازی و تحول اداری (4)
Category RSS Link  ..معاونت بهبود تولیدات دامی (67)
Category RSS Link  ....مدیریت امور دام (12)
Category RSS Link  ....مدیریت امور طیور (20)
Category RSS Link  ....مدیریت امور شیلات و امور آبزیان (35)
Category RSS Link  ..معاونت بهبود تولیدات گیاهی (28)
Category RSS Link  ....مدیریت زراعت (141)
Category RSS Link  ....مدیریت باغبانی (58)
Category RSS Link  ....مدیریت حفظ نباتات (24)
Category RSS Link  ....اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی (7)
Category RSS Link  مدیریت ها (0)
Category RSS Link  ..اداره روابط عمومی (157)
Category RSS Link  ..مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی (31)
Category RSS Link  ..مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (23)
Category RSS Link  ..مدیریت صنایع کشاورزی (16)
Category RSS Link  ..مدیریت آب و خاک (38)
Category RSS Link  ..مدیریت امور اراضی (14)
Category RSS Link  ..مدیریت هسته گزینش (6)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان (41)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایلام (48)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایوان (39)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بدره (60)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چرداول (100)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر (177)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهلران (109)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیروان (136)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی (57)
Category RSS Link  ..مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهران (108)
Category RSS Link  مرکز تحقیقات وآموزش (38)
Category RSS Link  اداره کل منابع طبیعی استان (10)
Category RSS Link  اداره کل دامپزشکی استان (6)
Category RSS Link  مدیریت امور عشایر استان (5)
Category RSS Link  تعاون روستایی استان (7)
Category RSS Link  اداره کل امور پشتیبانی دام استان (2)
Category RSS Link  شرکت خدمات حمایتی وکشاورزی استان (9)
Category RSS Link  شرکت غله وامور بازرگانی استان (6)
Category RSS Link  حوزه بانوان سازمان (16)
Category RSS Link  محیط زیست وسلامت غذا (3)

بر اساس ماه

Month RSS Link  فروردين 1398 (11)
Month RSS Link  اسفند 1397 (19)
Month RSS Link  بهمن 1397 (25)
Month RSS Link  دي 1397 (30)
Month RSS Link  آذر 1397 (28)
Month RSS Link  آبان 1397 (29)
Month RSS Link  مهر 1397 (35)
Month RSS Link  شهريور 1397 (20)
Month RSS Link  مرداد 1397 (25)
Month RSS Link  تير 1397 (26)
Month RSS Link  خرداد 1397 (28)
Month RSS Link  ارديبهشت 1397 (30)
Month RSS Link  فروردين 1397 (19)
Month RSS Link  اسفند 1396 (25)
Month RSS Link  بهمن 1396 (18)
Month RSS Link  دي 1396 (25)
Month RSS Link  آذر 1396 (23)
Month RSS Link  آبان 1396 (16)
Month RSS Link  مهر 1396 (36)
Month RSS Link  شهريور 1396 (13)
Month RSS Link  مرداد 1396 (28)
Month RSS Link  تير 1396 (27)
Month RSS Link  خرداد 1396 (18)
Month RSS Link  ارديبهشت 1396 (40)
Month RSS Link  فروردين 1396 (28)
Month RSS Link  اسفند 1395 (16)
Month RSS Link  بهمن 1395 (21)
Month RSS Link  دي 1395 (19)
Month RSS Link  آذر 1395 (17)
Month RSS Link  آبان 1395 (17)
Month RSS Link  مهر 1395 (21)
Month RSS Link  شهريور 1395 (19)
Month RSS Link  مرداد 1395 (23)
Month RSS Link  تير 1395 (22)
Month RSS Link  خرداد 1395 (29)
Month RSS Link  ارديبهشت 1395 (33)
Month RSS Link  فروردين 1395 (32)
Month RSS Link  اسفند 1394 (28)
Month RSS Link  بهمن 1394 (24)
Month RSS Link  دي 1394 (34)
Month RSS Link  آذر 1394 (23)
Month RSS Link  آبان 1394 (29)
Month RSS Link  مهر 1394 (42)
Month RSS Link  شهريور 1394 (27)
Month RSS Link  مرداد 1394 (32)
Month RSS Link  تير 1394 (21)
Month RSS Link  خرداد 1394 (40)
Month RSS Link  ارديبهشت 1394 (75)
Month RSS Link  فروردين 1394 (49)
Month RSS Link  اسفند 1393 (46)
Month RSS Link  بهمن 1393 (60)
Month RSS Link  دي 1393 (39)
Month RSS Link  آذر 1393 (46)
Month RSS Link  آبان 1393 (43)
Month RSS Link  مهر 1393 (28)
Month RSS Link  شهريور 1393 (24)
Month RSS Link  مرداد 1393 (4)
Month RSS Link  تير 1393 (14)
Month RSS Link  خرداد 1393 (19)
Month RSS Link  ارديبهشت 1393 (20)
Month RSS Link  فروردين 1393 (17)
Month RSS Link  اسفند 1392 (13)
Month RSS Link  بهمن 1392 (16)
Month RSS Link  دي 1392 (12)
Month RSS Link  آذر 1392 (15)
Month RSS Link  آبان 1392 (13)
Month RSS Link  مهر 1392 (18)
Month RSS Link  شهريور 1392 (23)
Month RSS Link  مرداد 1392 (14)
Month RSS Link  تير 1392 (16)
Month RSS Link  خرداد 1392 (11)
Month RSS Link  ارديبهشت 1392 (7)
Month RSS Link  فروردين 1392 (15)
Month RSS Link  اسفند 1391 (3)
Month RSS Link  بهمن 1391 (13)
Month RSS Link  دي 1391 (17)
Month RSS Link  آذر 1391 (32)
Month RSS Link  آبان 1391 (11)
Month RSS Link  مهر 1391 (14)
Month RSS Link  شهريور 1391 (14)
Month RSS Link  خرداد 1391 (6)
Month RSS Link  ارديبهشت 1391 (2)