حداقل
چارت سازمانی

 

  رئيس سازمان
   
  مدیر حوزه ریاست
  مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی
  مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات
  مدیریت صنایع کشاورزی
  مدیر امور اراضی
  مدیر ترویج کشاورزی
  معاون بهبود تولیدات گیاهی
  مدیر امور زراعت
  مدیر باغبانی
  رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
  معاون بهبود تولیدات دامی
  مدیر امور دام
  مدیر امور طیور
  مدیر شیلات و امور آبزیان
  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
  قائم مقام معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
  مدیر امور برنامه و بودجه
  مدیر امور سرمایه گذاری
  رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه
  رئیس اداره تنظیم بازار
  معاون توسعه مدیریت منابع انسانی
  مدیر امور اداری ، رفاه و پشتیبانی
  مدیر امور مالی
  رئیس اداره امور حقوقی
  رئیس گروه تحول اداري