حداقل
اداره رسیدگی به اسناد دفترداری و تنظیم حسابها


نام و نام خانواگی:

 

مسئولیت: رئیس اداره رسیدگی به اسناد دفترداری و تنظیم حسابها

 

میزان تحصیلات:

 

تلفت مستقیم: 09188410599

 

پست الکترونیک حوزه:
 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

1- نظارت برحسن اجرایی مقررات دستورالعملها بخشنامه های مالی و نظارت بر حساب های مالی بخصوص تملک سرمایه ای

 

2- برنامه ریزی فعالیت های لازم جهت اخذ نگهداری و تامین اعتبارات و پرداختهای اعتبارات عمرانی

 

3- نظارت بر سقف اعتبارات و اولویت بندی هزینه ها

 

4- نظارت بر مطالبات سازمان از بدهکاران(پیمانکاران)

 

5- نظارت بر نحوه ی پرداخت تنخواه گردان به عاملین ذیحساب  و نحوه برگشته اسناد هزینه و کنترل و تطابق آنها به موافقت نامه های مصوب و مقررات مالی و محاسباتی

 

6- تهیه و تنظیم گزارشات مالی و ارائه به دیوان محاسبات خزانه و سایر نهادها و معاونتهای داخلی سازمان