حداقل
اداره دريافت وپرداخت


نام و نام خانوادگي: مسعود سهرابی


مسئوليت: رئيس اداره دريافت وپرداخت


ميزان تحصيلات: لیسانس


تلفن مستقيم:  08433338210


پست الكترونيك:

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف:

 

1- پيگيري وصول اعتبارات هزينه اي سازمان

 

2- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي ماهانه و ساليانه اعتبارات هزينه اي

 

3- تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي حسايبهاي هزينه اي

 

4-پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان سازمان نظارت بر اسناد هزينه اي سازمان