حداقل
پایگاه اطلاعات اختصاصی

 

بانک های اطلاعاتی تخصصی
ردیف عنوان  بانک های اطلاعاتی                                                                            نام دستگاه اجرایی که از بانک اطلاعاتی استفاده می کند
1  پایگاه اطلاعات واحد های تولیدی دام و طیور  سال 93     سال 94 کلیه مراجعین
2 پایگاه اطلاعات واحدهای تولید محصولات گلخانه ای کلیه مراجعین
3 پایگاه اطلاعات  حقوقی کلیه مراجعین
4 پایگاه اطلاعات تخصصی مدیریت امور اداری ،رفاه و پشتیبانی کلیه مراجعین
5 پایگاه اطلاعات  داروخانه ها و درمانگاه های دامپزشکی کلیه مراجعین