حداقل
فرآیندهای معاونت بهبود تولیدات گیاهی

 


ردیف عنوان        
1 مراحل صدور پروانه تاسیس نهالستان  
2 مراحل صدور پروانه تاسیس واحد گلخانه
3 مراحل صدور پروانه تأسیس  واحد تولید قارچ خوراکی  
4 مراحل احداث باغ   
5 مراحل بكار گيري مهندس ناظر باغات  
6 مراحل بكار گيري مهندس ناظر محصولات زراعي  
7 مراحل پرداخت حق الزحمه  ناظرين  محصولات زراعي  
8 مراحل بيمه محصولات زراعي  
9 مراحل صدور پروانه عاملين فروش بذر و كود
10 مراحل تمديد پروانه عاملين فروش بذر و كود 
11 مراحل ارائه خدمات تشخيص و مبارزه با عوامل زيان آور گياهي  
12 مراحل صدور مجوز عامليت فروش سموم كشاورزي 
13 مراحل صدور مجوز تاسيس آزمايشگاه گياه پزشكي
14 مراحل بكار گيري مهندس ناظر حفظ نباتات 
15

 مراحل انعقاد كشت مكانيزه محصولات زراعي جهت دريافت تسهيلات بانكي                               

16  مراحل صدور پروانه  تاسیس شركت  مکانیزاسیون کشاورزی
17 مراحل واگذاری وتوزيع ماشین آلات وادوات کشاورزی
18 مراحل صدور پروانه بهره برداری تعمیرگاه های مجاز ماشین آلات کشاورزی