حداقل
فرآیندهای معاونت بهبود تولیدات دامی

 

ردیف عنوان         تعداد خدمات   
1 مجوزهاي حوزه امور توليدات دامي بخش كشاورزي  17خدمت
2 مجوزهاي حوزه شيلات و آبزيان 13خدمت