حداقل
مرکز جهاد کشاورزی کارزان

نام و نام خانوادگی: ایوب کوه زادی

 

سمت : سرپرست مرکز جهاد کشاورزی کارزان

 

تحصیلات : لیسانس ماشینهای کشاورزی

 

تلفن مستقیم : 34729204-084