حداقل
وزارتخانه ها ونهاد های زیر مجموعه

وزارت آموزش و پرورش


وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی


وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی


وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات


وزارت دادگستری


وزارت کشور


سازمان حفاظت محيط زيست


سازمان هواشناسي كشور


سازمان تحقيقات ، آموزش و ترویج كشاورزي


سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور


سازمان دامپزشکی کشور


سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


سازمان امور عشاير ايران


سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور