حداقل
جهاد کشاورزی سیوان

 

نام و نام خانوادگی: علي اصغر جواهري

 

سمت : رئیس مرکز بخش سيوان

 

تحصیلات فوق ليسانس مديريت كشاورزي

 

تلفن مستقیم :               084-32383720                                                                 

پست الکترونیک :

 

شرح وظایف واحدهای مرکز جهاد کشاورزی سیوان

 

رییس مرکز

 1. نظارت مستمر بر کلیه پروژه های مصوب حوزه تحت پوشش و ارائه گزارش به واحد ذیر ربط

 2. جمع آوری آمار و اطلاعات فنی تخصصی مورد نیاز

 3. بررسی و شناخت منابع ،ظرفیت ها،امکانات و تنگناهای تولیدی در بخش کشاورزی در حوزه بخش

 4. نیاز سنجی برنامه های آموزشی و ترویجی کشاورزان در بخش

 5. اجرای دوره های مصوب آموزشی ترویجی بازدید های ترویجی و ایجاد مزارع نمایشی و الگویی

 6. ارائه خدمات مشوره ای فنی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی

 7. شناسایی و معرفی کشاورزان نمونه در بخش کشاورزی

 8. اطلاع رسانی در شناسایی،انتخاب ،سازماندهی و بکارگیری مددکاران ترویجی

 9. نظارت مستمر بر کلیه واحدها

 10. پی گیری مسائل و مشکلات پرسنل

واحد توسعه مکانیزاسیون

1-جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در خصوص ماشین آلات و ادوات کشاورزی

2- بررسی و تشخیص مشکلات و نیازها ،شناخت امکانات و استعدادهای منطقه تعییین درجه ضریب مکانیزاسیون محصولات زراعی و باغی

3- همکاری در اجرای طرح های آموزشی ترویجی و تحقیقاتی

4-کنترل کیفی کمباینها در فصل برداشت، کیل گیری مزارع نمونه در محصولات زراعی

5-بررسی،پیگیری و اقدام در خصوص نامه ها ،دستورالعمل ها و کلیه مکاتبات مربوطه

6-معرفی متقاضیان تسهیلات خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی با توجه اولویت مربوطه

7-معرفی متقاضیان سوخت مصرفی ماشین آلات کشاورزی به شهرستان

8-نظارت بر ماشینهای کاشت و داشت

واحد زراعت

 1. تامینوتوزیعنهادهایکشاورزی(کود،بذر)

 2. تسویه حساب با عوامل توزیع نهادهای کشاورزی

 3. مدیریت مزرعه شامل ارتقای عملیات کاشت داشت و برداشت

 4. اجرای مزارع الگویی جهت شناخت و توصیه بذر مناسب معرفی شده به کشاورزان

 5. پیگیری بیمه محصولات زراعی از طریق کارگزاران مبوطه

 6. نظارت بر فعالیت ناظرین گندم دیم

 7. اجرای عملیات خاک ورزی حفاظتی

ترویج و مشارکت مردمی

 1. پیگیری اجرای دوره های آموزشی مصوب و موردی

 2. پیگیری صدور و تحویل گواهی نامه های دوره های آموزشی برگزار شده

 3. تهیه و ارائه آمار اطلاعات دوره های آموزشی برگزار شده

 4. نظارت بر فعالیت سربازان  سازندگی

 5. اجرای طرح پشتیبان مشاغل خانگی

حفظ نباتات

1-نظارت بر مبارزه با جوندگان

2-نظارت بر مبارزه با علف های هرز در زراعت ها

3-نظارت بر مبارزه با علف های هرز در باغات

4-نظارت بر مبارزه با بیناریها در زراعت ها

5-نظارت بر مبارزه با بیماری ها در باغات

6-نظارت بر ضدعفونی بذور

7-نظارت بر فعالیت ناظرین حفظ نباتات و تهیه گزارش ماهیانه

 امور دام

1-نظارت بر فعالیت ناظرین امور دام و ارائه گزارش فعالیت بصورت ماهیانه

2-تهیه آمار زنبورداران

3-پیگیری تامین و توزیع علوفه سبوس

4-جمع آوری و ارائه درخواست متقاضیان طرح های امور دام به شهرستان

5-نظارت فنی بر ساخت و سلز دامداری های صنعتی

6-اجرای الگوی دستورالعمل های فنی و ترویجی مربوط به تغذیه بهداشت و بهبود جایگاه ،پرورش و اصلاح نژاد ،انواع دام

آب و خاک

1-تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات گردآوری شده

2-جمع آوری و ارائه درخواست پرونده آب و خاک بویژه آبیاری تحت فشار به شهرستان

3-آبرسانی به باغات در معرض بحران از محل ااعتبارات خشک سالی

4-مکان یابی و طراحی متقاضیان احداث باغ

5-مساحی و تهیه نقشه باغات احداثی

6-اجرای طرح باغ دیم در اراضی شیب دار

باغبانی

1-توسعه باغات و نظارت بر حفظ تولیدات باغبانی

2-جایگزینی ارقام پر محصول

3-مکان یابی و طراحی ،احداث باغات جدید

4-نظارت برهرس باغات

5-تدارک و تهیه و نظارت بر کاشت نهال

6-نظارت بر فعالیت کارشناسان ناظر

7-نظارت و توصیه در خصوص تغذیه و بهداشت باغات