حداقل
مرکز جهاد کشاورزی هلیلان

 

نام و نام خانوادگي : علی رضایی

 

سمت : رئیس مرکز

 

مدرك تحصيلي :

 

تلفن مستقيم :

 

پست الكترونيك : 

 

 

 

 

 شرح وظا یف :

  1. بررسی و شناسایی منابع ظرفیت ها ،امکانات و محدودیت های بخش کشاورزی و توسعه روستایی حوزه مرکز و انعکاس به مراتب زیر ربط
  2. اداره و هدایت کادر تحت سرپرستی مرکز بر انجام وظایف محوله
  3. تهیه و تنظیم طرح های توسعه کشاورزی حوزه  دهستانی و ارائه آن به مراتب زیر ربط
  4. نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی
  5. برنامه ریزی و تمدیدات لازم جهت جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش کشاورزی در حوزه تحت پوشش
  6. تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی برای ارائه به مراجع زیر ربط
  7.  اجرای بخشنامه ها و آئینامه ها و دستور عمل های مرتبط با فعالیت های مرکز
  8. نظارت بر کلیه فعالیت ها،ارئه  خدمات فنی و پشتیبانی کشاورزی به تولید کنندگان و بهره برداران بر اساس برنامه های مصوب