حداقل
مرکز جهاد کشاورزی ماژین

نام و نام خانوادگی: مهدی عموزاده

 

سمت : سرپرست مرکز

 

تحصیلات : لیسانس تولیدات گیاهی

 

تلفن مستقیم : 08435372358                                           

 

شرح وظایف مرکز جهاد کشاورزی بخش ماژین

  • بررسی توانمندی ها ، ظرفیتها ، تنگناهای تولیدی ، مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و توسعه روستایی در حوزه عمل و ارائه پیشنهاد
  • نظارت مستمر بر پروژه های مصوب حوزه تحت پوشش و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
  • ارائه خدمات مشاوره فنی ، آموزشی و ترویجی به بهره برداران بخش کشاورزی بر اساس سیاستهای وزارت متبوع با هماهنگی واحدهای سازمانی ذیربط
  • برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با کشاورزان از طریق سازماندهی بهره برداران ، نخبگان ، مددکاران ترویجی و گروههای  اجتماعی اقتصادی
  • زمینه سازی برای ایجاد مزارع نمایشی ، آزمایشی ( تحقیقی ترویجی ، تحقیقی تطبیقی) و پژوهشهای میدانی و کاربردی با مشارکت بهره برداران
  • زمینه سازی و همکاری در جهت شکل گیری و گسترش نهاده ها و تشکل های غیردولتی ، واگذاری امور به آنان و حمایت ازآنها
  • بررسی و اصلاح نظامهای بهره برداری و متشکل کردن بهره برداران در حوزه های مختلف بخش کشاورزی