حداقل
جهاد کشاورزی بخش زرنه

نام و نام خانوادگی: زمان نوری

 

سمت : رئیس مرکز

 

تحصیلات : کارشناس ازشد کنترل و شناسایی علف های هرز

 

تلفن مستقیم : 08433523460                                                                                       

پست الکترونیک :

 

شرح وظایف مرکز زرنه:

1- جمع آوری آمار واطلاعات ، تدوین شناسنامه وسایر موارد مورد نیاز بانک اطلاعات کشاورزی از کلیه استعدادهاو توانمندیهای بالقوه وبالفعل کشاورزی در حوزه تحت پوشش

2- بررسی توانمندیها،ظرفیتها،تنگناهای تولید،مسائل ومشکلات بخش کشاورزی وتوسعه روستایی در حوزه عمل وارائه پیشنهاد

3- نظارت مستمر بر پروژه های مصوب حوزه تحت پوشش وارائه گزارش به مراجع ذیربط

4- ارائه خدمات مشاوره فنی،آموزشی وترویجی به بهره برداران بخش کشاورزی بر اساس سیاستهای وزارت متبوع با هماهنگی واحدهای سازمانی ذیربط

5- معرفی فناوریها وروشهای مناسب جهت افزایش راندمان تولید ومعرفی صنایع تبدیلی وتکمیلی مربوطه به منظور افزایش ارزش افزوده

6- برقراری ارتباط موثر ومستمر با کشاورزان از طریق سازماندهی بهره برداران ،نخبگان، مددکاران ترویجی وگروههای اجتماعی – اقتصادی

7- زمینه سازی برای ایجاد مزارع نمایشی ،آزمایشی(تحقیقی ترویجی،تحقیقی تطبیقی) وپژوهشهای میدانی وکاربردی با مشارکت بهره برداران

8- زمینه سازی وهمکاری در جهت شکل گیری وگسترش نهادها وتشکلهای غیر دولتی،واگذاری امور آنان وحمایت از آنها

9- بررسی واصلاح نظامهای بهره برداری ومتشکل کردن بهره برداران در حوزه های مختلف بخش کشاورزی