حداقل
آموزش کارکنان

دوره های آموزشی عمومی بدو ناظرین جدید الاستخدام

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره(ساعت)

روش اجرا

دانلود فایل

1

آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ایران

12ساعت

غیرحضوری

فایل

2

آشنايي با ماموريت‌ها و ساختار اداري وزارت جهادکشاورزی

6 ساعت

نیمه حضوری (3+ 3 )

فایل

3

قانون مديريت خدمات كشوري

16ساعت

غیرحضوری

فایل

4

فرهنگ سازماني و ارتباطات موثر در سازمان

12ساعت

غیرحضوری

فایل

5

كار تيمي و حل مساله

12ساعت

نیمه حضوری (6+6)

فایل

6

اخلاق حرفه‌اي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي در نظام اداري

12ساعت

غیرحضوری

فایل

جمع

70ساعت

رفع اشکال 5 ساعت