حداقل
منشور اخلاقی و رفتاری سازمان جهاد کشاورزی ایلام

منشور اخلاقی و رفتاری سازمان جهاد کشاورزی ایلام

منشور اخلاقی و رفتاری سازمان جهاد کشاورزی بیانگر مهمترین اهداف ، ارزشها و هنجارها ، جهت گیریها و میثاق اساسی و مشترک تمامی مدیران و کارکنان این سازمان در سراسر استان است که تلاش دارد ایدئولوژی سازمانی و عقاید و آرمانها ی حاکم را به منظور ایجاد تفاهم و درک مشترک تمامی اعضاء و همچنین تبیین ، تعمیم و اشاعه هویت  سازمانی واحد و یکپارچه بصورتی فهرست وار توضیح دهد.

اهداف و ماموریتهای اساسی ما

 •    پاسخگویی به نیازهای جامعه در زمینه امنیت غذایی و تامین   پروتئین دامی و گیاهی
 • صیانت ، احیاء و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی تجدید شونده در راستای توسعه پایدار
 • برقراری نظام مناسب مدیریت توسعه روستایی و عشایری
 • ارتقاء سطح دانش ، بینش و مهارت کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی
 • تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن
 • کمک به رشد اقتصاد ملی از طریق توسعه کشاورزی و اقتصادی تر شدن فعالیتها و افزایش در آمد تولید کنندگان

مرام و منش سازمانی

 1. رعایت نظم و انضباط سازمانی و بهبود مستمر آن در محیط کار
 2. ایجاد فرهنگ و جو سازمانی پویا ، منعطف و بالنده
 3. رعایت صداقت و صراحت در ارتباط سازمانی
 4. تاکید بر حفظ اسرار سازمانی
 5. احترام به دانش و تجربه دیگران
 6. رعایت سلسه مراتب سازمانی
 7. دوری نمودن از تعصب صنفی و واحدی مخرب در عین وفاداری سازمانی
 8. تکیه بر وجدان کاری و کنترل های درونی (خود کنترلی )
 9. دوری از تبعیض های قومی ، مذهبی و جنسی در محیط کار و در برخورد با  ارباب رجوع
 10. مطرود بودن استفاده ازامکانات و منابع سازمانی در راستای اهداف شخصی و غیر سازمانی
 11. پرهیز از اغواگری ، ارائه اطلاعات نادرست و غلو در انجام امور و ارائه گزارشات سازمانی
 12. ریسک پذیری ، پذیرش تضاد و اختلاف سلیقه و تعالی افکار و ایده های کارشناسی
 13. مشارکت گروهی و ایجاد انسجام و پیوستگی در محیط کار
 14. ایجاد زمینه های لازم برای بروز خلاقیت و نوآوری و دوری از سکون وجمود
 15. حفظ کرامت نیروی انسانی بعنوان سرمایه انسانی سازمان

وظایف ما در تکریم ارباب رجوع

 1. احترام به حقوق شهروندی
 2. ارائه خدمات صادقانه به مردم و خدمت را وظیفه و نعمت الهی دانستن
 3. رعایت حریم شخصی افراد و حفظ اسرار آنان
 4. جلب اعتماد و رضایت ارباب رجوع از طریق انجام کار صحیح ، سریع و با میل و رغبت
 5. رعایت حسن اخلاق و رفتار ، وظیفه شناسی و انصاف در برخورد با ارباب رجوع
 6.  جلب اعتماد و رضایت ارباب رجوع از طریق انجام کار صحیح ، سریع و با میل و رغبت
 7. احترام به پیشنهادها ، انتقادها و نظرهای سازنده ارباب رجوع در راستای هر چه بهتر شدن خدمات قابل ارائه
 8. الزام به پاسخگویی دقیق و به موقع به ارباب رجوع
 9. کوتاه کردن مسیر کارها و حذف تشریفات زائد اداری در عین رعایت ضوابط
 10. تلاش در جهت اصلاح مقررات و روشهای دست و پاگیر ، ساده سازی و ایجاد سهولت در کارها بخصوص امور مرتبط با ارباب رجوع
 11. انجام کار ارباب رجوع حتی الامکان بدون نیاز به مراجعه حضوری با استفاده از فناوری مناسب
 12. اولویت دادن به رسیدگی به امور محرومین و اقشار آسیب پذیر

حقوق ارباب رجوع

 1. آشنایی و اطلاع قبلی از عناوین و کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه در سازمان ما
 2. تحویل گرفتن برگه راهنمایی پیگیری کار در بدو ورود به سازمان
 3. اطلاع از محل استقرار واحدهای سازمانی مختلف و خدماتی که هر یک از آنها ارائه می دهند قبل از مراجعه مستقیم و از طریق ساز و کارهای ارتباطی
 4. مشخص بودن مراحل و زمان تقریبی انجام کار و آگاه شدن از مقررات و ضوابط مربوطه
 5. آگاهی از وظایف و مسئولیتهای متصدیان امور و کارکنان سازمان در ارتباط با کار خود
 6. حضور بموقع  مسئولین و کارکنان برای انجام وظایف در محل کار خود
 7. برخورد با متانت و خوشرویی از سوی کارکنان  و مدیران
 8. برخورد با محیط منظم و آراسته سازمان ما
 9. دریافت پاسخ ( مثبت یا منفی ) با دلایل مستند و قانونی
 10. اطلاع از دلایل تاخیر در انجام کار خود و عذر خواهی مسئولین مربوطه در صورت قصور و جبران خسارات احتمالی
 11. چیدمان سازمانی مناسب و عدم پراکندگی محل استقرار واحدهای سازمانی برای انجام یک کار مشخص
 12. تعریف و تدوین گردش کارها در سازمان