حداقل
اهم شرح وظايف سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام

اهم شرح وظايف سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام

1- بررسي و شناخت امكانات و استعدادهاي با لقوه و بالفعل  منابع و  عوامل توليد بخش كشاورزي استان

2- تهيه و تدوين  خط مشي ها ، اهداف ،برنامه ها وسياست ها ي  توسعه بخش كشاورزي باهدف توسعه پايدار

3- بررسي ، تدوين و اجراي برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت بخش كشاورزي

4- بررسي ، تدوين و اجراي برنامه ها ، طرحها و دستورالعمل هاي مربوط به الگوي كشت محصولات كشاورزي ، نظام دامپروري و دامداري ، منابع طبيعي ، شيلات در قالب سياست هاي مصوب

5-تهيه ، تدوين ، اجرا و نظارت بر طرحهاي جامع مربوط به افزايش  توليد  محصولات  كشاورزي  ، دامي و كاهش ضايعات در سطح استان براساس قوانين و مقررات

6- جمع آوري ، استخراج ،طبقه بندي ، پردازش ، نگهداري ، بهنگام سازي و انتشار آمار  و اطلاعات مربوط به بخش كشاورزي

7- تهيه ، اجرا و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي براساس سياست ها و خط مشي ها ي ابلاغي وزارت

8- مطالعه ، بررسي ، نيازسنجي ، برنامه ريزي ، اجرا و  ارزشيابي  طرحها و برنامه هاي آموزشي  ترويجي ، مهارتي ، علمي و كاربردي موردنياز مخاطبان  بخش كشاورزي  

9-  تعامل و ارتباط با مسئولين استاني و ملي در راستاي پيشبرد برنامه  هاي اجرايي كشاورزي در استان

10- نظارت برانجام اقدامات به منظور حفظ و جلوگيري از تغيير و تبديل كاربري اراضي كشاورزي و جنگلي

11-  تهيه و اجراي طرحها و برنامه هاي مرتبط  با  حفظ ، احيا ، گسترش  ، حمايت  و  بهره برداري صحيح از جنگل ها  ، مراتع  طبيعي و  آبخيزداري  در چارچوب  سياستها و برنا مه هاي  مصوب

12- زمينه سازي و ايجاد بستر مناسب و توسعه تشكل هاي موردنياز بخش كشاورزي

13- انجام اقدامات لازم در جهت   حفظ ، احيا ، توسعه  و  بهره برداري  مناسب  از منابع آبزي و توسعه آبزي پروري در استان

14- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور انتقال آب ، توزيع بهينه آب كشاورزي و افزايش  راندمان آبياري در مزارع و باغها با استفاده از روشهاي نوين آبياري

15- برنامه ريزي و اجراي طرحهاي مناسب جهت ساماندهي و اسكان جامعه عشايري استان

16- برنامه ريزي و اجراي طرحهاي مناسب جهت توسعه كمي و كيفي محصولات زراعي ، باغي ، دامي و...

17- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه ساماندهي و بهينه  سازي  نظام  عرضه و  تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزي

        18- نظارت مستمر بركليه فعاليتهاي مرتبط با زير بخش هاي مختلف كشاورزي در سطح استان