حداقل
همایش

دبیرخانه دائمی همایش فرهنگ ومدیریت جهادی

ردیف                                     موضوع                                     
1 ابلاغیه دبیر همایش استانی فرهنگ ومدیریت جهادی
2 معرفی وشرح وظایف کمیته های همایش