حداقل
اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی
 

نام و نام خانوادگی :محمد عطایی

 

مسئولیت :رئیس اداره تنظيم بازار محصولات  كشاورزي

 

میزان تحصیلات  :  فوق لیسانس مدیریت کشاورزی                                          

تلفن مستقیم : 33350837 -084                          

                                     
پست الکترونیکی :ataei30@yahoo.com