حداقل
مدیریت امور رفاه وپشتیبانی

نام ونام خانوادگی : حسن قیطاسی

 

سمت:  مدیریت رفاه وپشتیبانی

 

مدرک تحصیلی: لیسانس

 

شماره تماس: